обадете ни се:
0878 326 724
0878 FANSBG

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвани дефиниции: 

„ФЕНС.БГ“ ООД – „ФЕНС.БГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204053835, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №1.

„УЕБСАЙТ“ - всяка интернет страница, публикувана на домейна http://www.fans.bg/, както и на каквито и да било поддомейни на последния.  Уебсайтът е собственост и се управлява от „ФЕНС.БГ“ ООД.

„ПРОДУКТ“/“СТОКА“ – артикул, който се предлага за продажба на Уебсайта и който може да бъде закупен от Ползвателя в съответствие с правилата за закупуване, изложени в настоящите Общи условия.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него. 

Чл. 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между „ФЕНС.БГ“ ООД и Ползвателя, които възникват от или във връзка с ползването на Уебсайта, както и във връзка с покупко-продажбата на Продукти от електронния магазин www.fans.bg.

Чл. 2. „ФЕНС.БГ“ ООД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 1420294 от 10.06.2016 г. 

Чл. 3. Дейността на „ФЕНС.БГ“ ООД попада под обхвата на надзора на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни. 

Чл. 4. Поставяйки отметка в полето „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“ при регистрация, както и при извършване на поръчка без регистрация, Ползвателят приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. 

Чл. 5. Използването на Уебсайта, включително, но не само осъществяването на достъп до, посещаването или разглеждането на съдържанието му или на услугите и покупката на Продукти, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия.

Чл. 6. Всяко дееспособно физическо лице, което съгласно приложимото законодателство може да сключва договори за покупко – продажба с обвързващо действие, може да стане Ползвател по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 7. Ползвателите на Уебсайта могат да закупуват стоките, предлагани на www.fans.bg посредством подаване на директна поръчка или извършване на регистрация и впоследствие подаване на поръчка за закупуване на определени продукти. 

Чл. 8. Извършването на регистрация и създаването на профил позволява на Ползвателя да следи състоянието и историята на поръчките си, както и да извършва поръчки по-бързо, използвайки въведените вече свои данни и адрес за доставка.  

Чл. 9. За да извърши регистрация, всяко физическо лице трябва да попълни формуляра за регистрация, намиращ се на Уебсайта, като предостави адрес на електронна поща, три имена, телефон и адрес и зададе парола. След попълване на формуляра и подаване на данните, физическото лице ще получи потвърдително съобщение на зададения електронен адрес. Събирането и обработването на каквито и да е лични данни от страна на „ФЕНС.БГ“ ООД се извършва при спазване на чл. 35 от настоящите Общи условия и Правилата за защита на личните данни на „ФЕНС.БГ“ ООД, достъпна на Уебсайта. 

Чл. 10. Ползвателят се задължава да предоставя достоверни, точни и актуални данни. В случай на последващи промени в предоставените данни Ползвателят следва незабавно да обнови тази информация чрез формуляра „Редакция на данните в профила“, достъпен на Уебсайта. Ползвателят не може да има повече от един профил, прикрепен към един и същ електронен адрес. Ползвателят няма право да използва профили на други Ползватели или да споделя своя профил с други лица. Ползвателят няма право да използва своя профил в хода на осъществяване на своята търговска дейност.

Чл. 11. След като формулярът за регистрация бъде попълнен надлежно и след като Ползвателят се е съгласил с приложението на настоящите Общи условия, както е предвидено в чл. 4 по-горе, се създава профилът на Ползвателя и Ползвателят автоматично влиза в Уебсайта. При създаването на профила на Ползвателя се сключва договор за ползване на Уебсайта между Ползвателя и „ФЕНС.БГ“ ООД. 

Чл. 12. (1) В момента, в който Ползвателят създаде профил, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини, чрез формуляра „Записване за известяване“, достъпен в Профила. Чрез Бюлетина Ползвателят ще получава информация на предоставения от него електронен адрес за провеждане на кампании, текущи отстъпки и различни видове промоции, специални оферти, както и съобщения за продукти, добавени в кошницата за пазаруване на Ползвателя, но незакупени за определен период от време и др. 

(2) Отказа си от получаване на Бюлетин Ползвателят може да изрази по всяко време, чрез формуляра „Отписване за известяване“, достъпен в профила.

(3) Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за покупко-продажба.

Чл. 13. „ФЕНС.БГ“ ООД изпълнява поръчките за стоки на Ползвателите, доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 14. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на Уебсайта чрез интерфейса, достъпен на Уебсайта. 

(2) По силата на сключения с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, „ФЕНС.БГ“ ООД се задължава да прехвърли собствеността на избрани от Ползвателя стоки и да му ги достави. 

Чл. 15. Съществените характеристики на всички стоки се представят в описанието им в съответната секция на Уебсайта, към която спадат. Ползвателят може да прави поръчки за покупка единствено посредством Уебсайта.

Чл. 16. (1) За да направи поръчка за закупуване на продукт, Ползвателят избира съответния продукт от различните секции в Уебсайта и добавя избрания Продукт в Кошницата за пазаруване чрез натискане на бутона „Купи“. Продуктът остава в кошницата за пазаруване на Ползвателя до подаване на поръчката за неговото закупуване. Ползвателят следва да има предвид, че е възможно изчерпване на количеството в периода между добавяне Продукта в кошницата и подаване на поръчка за неговото закупуване.

(2) Ползвателят посочва данни и адрес, необходими за извършване на доставката на стоката или избира измежду вече въведените данни в своя профил. 

(3) Ползвателят избира един от възможните начини на плащане, както са описани по – подробно в чл. 25 по - долу.

(4) Ползвателят потвърждава своята поръчка чрез натискане на бутона “Потвърди“. С това действие Ползвателят подава своята поръчка. В случаите, когато Ползвателят е избрал да заплати своята поръчка посредством методите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 3 от тези Общи условия, поръчката се счита за подадена от момента, в който Ползвателят извърши плащането посредством системите ePay или PayPal. 

Чл. 17. Договорът за покупко – продажба се смята сключен от момента на подаване на поръчката от Ползвателя, чрез натискане на бутона „Потвърди“ или чрез извършване на плащането в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 3 от тези Общи  условия. Подаването на поръчката подлежи на потвърждение от страна на „ФЕНС.БГ“ ООД чрез имейл, който съдържа адреса за доставка и другите данни, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл. 18. С подаването на своята поръчка за покупка, Ползвателят се съгласява, че настоящите Общи условия, достъпни на Уебсайта, се прилагат към тази поръчка и следователно, представляват неразделна част от сключения договор за покупко – продажба. Информация относно всяка подадена поръчка за покупка се съхранява в профила на Ползвателя.

Чл. 19. Договорът за покупко – продажба се сключва на български език. 

Чл. 20. Ползвателят се съгласява, че „ФЕНС.БГ“ ООД има право да се свързва с него/нея чрез изпращане на имейл или по друг начин, във връзка с потвърждаването или с други обстоятелства, отнасящи се до изпълнението на който и да било договор за покупко – продажба, сключен съгласно тези Общи условия

Чл. 21. Цените на Продуктите, предлагани на Уебсайта са представени в български лева и са посочени към описанието  и информацията за съответната стока, представена в съответната секция, в която се намира стоката и включват ДДС и всички останали данъци и такси, които се изискват по силата на закона. Цените не включват разноските по транспорт и доставка на стоката. 

Чл. 22. „ФЕНС.БГ“ ООД си запазва правото да променя цените на Продуктите по всяко време. Такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Цената, посочена към момента на подаване на поръчката  (съгласно чл. 16, ал. 4 от тези Общи условия) е финалната цена, спрямо която ще бъде изпълнена поръчката. 

Чл. 23. (1) „ФЕНС.БГ” ООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми - промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание, участие в кампания или клиентско прoучване.

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

(3) Информация относно приложимите отстъпки, които Ползвателят може да получи в случаите, посочени по ал. 1, е достъпна на Уебсайта.

(4) Ползвателят няма право към нито един момент да изисква изплащане на стойността на получени отстъпки, включително след прекратяване на договора за ползване на Уебсайта, независимо от основанието за прекратяване.

(5) Ползвателите нямат право да прехвърлят получените отстъпки на други Ползватели.

Чл. 24. Цената на доставката  се изчислява автоматично, в зависимост от теглото на направената поръчка и се посочва на Ползвателя преди подаване на поръчката. 

Чл. 25. (1) Цената, която се дължи по всеки Договор за покупко – продажба може да бъде платена посредством един от следните начини за плащане:

 1. Посредством еPay (кредитна или дебитна карта);
 2. Посредством EasyPay;
 3. Посредством PayPal;
 4. Чрез нареждане на банков превод;
 5. С наложен платеж. 

(2) В случай, че Ползвателят е избрал да плати дължимата сума по съответен договор за покупко-продажба чрез системите за плащане ePay и PayPal, Ползвателят се пренасочва към интернет страницата на съответната система, за да извърши дължимото по поръчката плащане към „ФЕНС.БГ“ ООД. Поръчката се счита за подадена от момента, в който Ползвателят извърши плащането.

(3) В случай, че Ползвателят е избрал да плати дължимата по съответен Договор за покупко – продажба сума чрез системата EasyPay, той/тя трябва да извърши плащането в срок до 72 (седемдесет и два) часа от подаване на поръчката. Плащането се извършва чрез посочване на номер на подадената поръчка, който се генерира от интерфейса на Уебсайта преди потвърждаване на поръчката. След извършване на плащането Ползвателят следва да изпрати копие от съответния документ, удостоверяващ плащането на електронния адрес за контакт с „ФЕНС.БГ“ ООД.

(4) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати цената на подадената поръчка чрез банков превод, той трябва да извърши плащането в срок до 72 (седемдесет и два) часа от подаване на поръчката. След извършване на плащането Ползвателят следва да изпрати копие от съответния документ, удостоверяващ плащането на електронния адрес за контакт с „ФЕНС.БГ“ ООД.  

(5) Ползвателят се съгласява, че „ФЕНС.БГ“ ООД  има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на „ФЕНС.БГ“ ООД цената на доставка на стоките преди (по реда на чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4) или в момента на доставката им ( по реда на чл. 25, ал. 1, т. 5). 

Чл. 26. (1) Доставката на продуктите съгласно подадена поръчка се извършва чрез куриер на адреса за доставка, посочен при подаване на поръчката. Промяна на адреса за доставка може да се прави до 12:00 ч. на деня, следващ деня на подаване на поръчката чрез изпращане на съобщение с посочване на новия адрес за доставка на електронния адрес или телефона за контакт с „ФЕНС.БГ“ ООД.

(2) Срокът за доставка на всеки Продукт, поръчан от Ползвателя, е между 5 (пет) и 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ деня на подаване на поръчката (в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 5) или извършване на плащането (в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4).

(3) Пратките се изпращат на следващия работен ден след получаване на поръчката или след извършване на плащането. Може да се наложи допълнително време за обработка на поръчките и за извършването на доставка, в натоварени периоди, като Ползвателят ще бъде уведомяван непосредствено след подаване на поръчката за всякакво възможно забавяне извън срока по ал. 2. От понеделник до петък включително, се считат за работни дни. 

 

(4) Ако по някаква причина лицето на адреса за доставка откаже да приеме доставката на продуктите, то тогава Ползвателят дължи заплащането на такса за връщане на Продуктите и такса повторно доставяне на друг адрес, посочен от него.

(5) „ФЕНС.БГ“ ООД не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на Продукта, настъпило само и единствено по вина на Ползвателя и/или поради неверни, непълни или неточни данни за доставка, предоставени от Ползвателя.

Чл. 27. (1) При несъответствие на Стоката с договора за покупко-продажба Ползвателят има право да предяви рекламация, като поиска от „ФЕНС.БГ“ ООД да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба. В този случай Ползвателят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Начинът за обезщетяване се определя като непропорционален в съответствие с  разпоредбите на чл. 112, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. 

(2) За несъответствие на Стоката с договора за покупко-продажба се приема всяко несъответствие по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите. 

(3) Възможно е някои от изображенията на Стоките да не отговарят на външния вид на съответната Стока, като относно разлики, дължащи се на индивидуалните настройки на компютъра на съответния Ползвател (цвят, съотношение и др.), не могат да послужат като основание за рекламации. „ФЕНС.БГ“ ООД не носи отговорност за такива несъответствия.

Чл. 28. (1) Предявяването на рекламацията се извършва чрез попълване на формуляра „Рекламация на продукти“, достъпен на Уебсайта. Рекламацията  трябва да съдържа поне две имена, телефон и адреса на електронна поща на Ползвателя, предоставен за целите на регистрацията или за подаване на поръчката без регистрация, номер на съответната поръчка, име и код на продукта, причина за връщането, информация дали продуктът е отварян, описание на несъответствията, избрания метод за тяхното отстраняване съгласно чл. 30, ал. 1 по – долу, както и претендираната сума, когато това е приложимо и банкова сметка, по която желае да получи сумите. 

(2) При подаване на рекламация Ползвателят е длъжен незабавно, да върне несъответстващия Продукт на адреса на „ФЕНС.БГ“ ООД и също така да приложи копие от документа, удостоверяващ извършеното плащане на продажната цена (когато е приложимо), както и всички документи, потвърждаващи несъответствието на Продукта, и всички документи, удостоверяващи основанието и размера на претенцията. 

(3) В случай, че данните или информацията, предоставени в рекламацията, трябва да бъдат допълнени, преди да обработи рекламацията „ФЕНС.БГ“ ООД отправя молба до Ползвателя, който е подал рекламацията, да ги допълни в указаната степен.

(4) В случай на рекламация относно явни механични повреди на Продукта или на колета, причинени при транспортиране, Ползвателят подписва съответен формуляр за рекламация в присъствието на лицето, което извършва доставката на Продукта.

Чл. 29. Ползвателят извършва проверка на Продукта при доставката и следва незабавно да уведоми „ФЕНС.БГ“ ООД в случай, че бъдат забелязани негови несъответствия. 

Чл. 30. (1) При подаване на рекламация, Ползвателят може да поиска привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба чрез безплатна поправка на Продукта или замяна на съответния Продукт с друга стока, която съответства на уговорените изисквания. 

(2) „ФЕНС.БГ“ ООД е длъжно да отстрани всички несъответствия и да приведе Продукта в съответствие с Договора за покупко – продажба с Ползвателя в срок от един месец от подаване на рекламацията от Ползвателя.

(3) В случай, че Ползвателят не е удовлетворен от извършената поправка или заменена стока или в случай, че в срока по ал. 2 не е извършена необходимата поправка или замяна на стоката, Ползвателят има право да иска разваляне на договора и възстановяване на платената сума или пропорционално намаляване на цената съгласно установените несъответствия. 

(4) Ползвателят не може да претендира разваляне на договора, ако несъответствието на Стоката с договора за покупко-продажба е незначително. 

Чл. 31. (1) Привеждане на Стоката в съответствие с договора за покупко-продажба съгласно методите по чл. 30, ал. 1 от тези Общи условия, е безплатно за Ползвателя.  

(2) В случай на възстановяване на покупната цена, „ФЕНС.БГ“ ООД ще възстанови на Ползвателя платената сума по договора за покупко-продажба на съответния Продукт, но ако част от цената е платена посредством натрупани в профила отстъпки, то на Ползвателя се възстановява действително платената от него сума, а отстъпката се начислява в профила на Ползвателя. 

(3) Възстановяването на всички суми съгласно настоящите Общи условия се извършва по банков път, като при попълване на формуляра „Връщане на продукт“, Ползвателят следва да посочи данни за съответната банкова сметка, по която желае да получи сумите: търговска банка, титуляр на банкова сметка, IBAN.

(4) В случай че „ФЕНС.БГ“ ООД счете рекламацията за неоснователна, разноските, свързани с подаването на въпросната рекламация и/или връщането на Продукта, остават за сметка на Ползвателя.

Чл. 32. Ползвателят може да упражни правото си на рекламация в срок до 2 (две) години, считано от доставяне на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието. 

Чл. 33. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. 

(2) Правото на отказ не се прилага в случаите по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

(3) В случай, че „ФЕНС.БГ“ ООД не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информацията за правото на отказ на Ползвателя, определена в чл. 51 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в срок от една година от получаване на стоката, Ползвателят може да упражни правото си на отказ по този член в срок от 14 дни, считано от получаване на информацията за право на отказ.

(4) За да упражни правото си по този член, Ползвателят трябва да уведоми писмено „ФЕНС.БГ“ ООД за решението си да се откаже от договора, като попълни формуляра „Връщане на продукти“, достъпен на Уебсайта. Ползвателят следва да индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, имена и електронен адрес на Ползвателя, направил поръчката, дата на подаване на поръчката и имена на лицето, приело доставката,  адрес и дата на доставката. Уведомление, което е изпратено преди изтичане на крайния срок, се счита за предоставено в срок.

(5) Ползвателят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „ФЕНС.БГ“ ООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора. В случай че Ползвателят не изпълни задължението си по предходното изречение, без да уведоми „ФЕНС.БГ“ ООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. 

(6) Ползвателят е длъжен да върне стоките съгласно предходната алинея в непроменено състояние, освен ако внасянето на промяна не е било необходимо в рамките на обикновеното управление. Ползвателят трябва да върне стоките в количеството и качеството, в което ги е получил. Стоките трябва да са придружени от всички части, принадлежности, указания, условия за ползване и други сходни документи (с изключение на доказателство за покупката), които Ползвателят е получил с тях, и оригиналната опаковка, ако такава е налице. 

(7) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора, „ФЕНС.БГ“ ООД възстановява всички суми, получени от Ползвателя съгласно договора за покупко-продажба, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора съгласно ал. 4. Възстановяване на сумите се извършва по банков път. В уведомлението за упражняване правото на отказ Ползвателят трябва да предостави данни за банкова сметка, по която желае да бъдат възстановени платените суми: търговска банка, титуляр на банкова сметка и IBAN. „ФЕНС.БГ“ ООД има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя, докато не получи Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Ползвателят се задължава да съхранява получените от „ФЕНС.БГ“ ООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл.  34.  Договорът  между  Ползвателя  и  „ФЕНС.БГ“ ООД  се прекратява в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 3. едностранно, с писмено предизвестие от 14 дни от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията по договора на другата страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 33.
 6. Договорът за покупко – продажба се прекратява автоматично без да е необходимо да се изпраща уведомление за това, в случай, че избраният начин за плащане е чрез системата EasyPay, или чрез извършване на банков превод и Ползвателят не плати дължимата по договора сума в срока, посочен в чл. 25 по-горе.
 7. „ФЕНС.БГ” ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 35. (1) „ФЕНС.БГ“ ООД предприема необходимите мерки за защита на личните данни  на Ползвателя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, „ФЕНС.БГ“ ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или при редакция на профила съгласно чл. 10. 

(3) „ФЕНС.БГ“ ООД приема и обявява на Уебсайта Правила за защита на личните данни.

(4) Ползвателят се съгласява, че „ФЕНС.БГ“ ООД има право да обработва личните му данни съгласно Правилата за защита на личните данни.

Чл. 36. (1) Във всеки момент, „ФЕНС.БГ“ ООД има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, той/тя следва да заяви нейната промяна чрез формуляра „Забравена парола“, достъпен на Уебсайта. 

Чл. 37. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от „ФЕНС.БГ“ ООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Уебсайта, които имат регистрация.

(2) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Ползвателят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Ползвателят упражнява правото си по тази алинея, като изпраща до „ФЕНС.БГ“ ООД писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1. 

(3) „ФЕНС.БГ“ ООД и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от „ФЕНС.БГ“ ООД и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

(4) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на „ФЕНС.БГ“ ООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията или при редакция на профила съгласно чл. 10. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(5) Ползвателите, които подават поръчки без регистрация приемат новите/изменените общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

(6) Настоящите Общи условия, заедно с всички последващи техни изменения се публикуват в секцията „Общи условия“ на следния интернет адрес: www.fans.bg.

 

Чл. 38. Нито „ФЕНС.БГ“ ООД, нито Ползвателят носят отговорност за неизпълнение на своите задължения по договора за ползване на Уебсайта или който и да било Договор за покупко – продажба, в случай че неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форс мажор). Страната, която е засегната от съответните форсмажорни обстоятелства, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за въпросните обстоятелства и да предприеме разумни мерки, за да сведе до минимум вредите и загубите, причинени вследствие на тях. В случай че действието на непреодолима сила (форс мажор) продължи повече от 30 (тридесет) календарни дни, всяка страна има право да прекрати съответния договор, без да дължи никакви обезщетения за това.

Чл. 39. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, „ФЕНС.БГ“ ООД има право временно да ограничава или преустановява достъпа до Уебсайта, съответно до предлаганите на Уебсайта Стоки и да преустановява възможността за подаване на поръчки. В тези случаи „ФЕНС.БГ“ ООД е длъжно своевременно да възстанови предоставянето на услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването. 

Чл. 40. (1) Всички писмени уведомления, които подлежат на връчване по силата на настоящите Общи условия, се предоставят лично или се изпращат чрез електронна поща, по куриер или по пощата с обратна разписка. Освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго, всички подобни уведомления или други съобщения се считат връчени в същия ден, в който са изпратени чрез електронна поща, или на датата, в която действително са получени от своя адресат, когато са изпратени с куриер или съответно, на датата, посочена на обратната разписка, когато са изпратени по пощата.

(2) „ФЕНС.БГ“ ООД си запазва правото да не отговаря на всички искания или други съобщения, изпратени му от страна на Ползвателите, доколкото това не се изисква съгласно настоящите Общи условия.

(3) Всички съобщения и/или друга комуникация, изпратени от „ФЕНС.БГ“ ООД по реда на настоящите Общи условия, се изпращат в съответствие с информацията за контакти на Ползвателя, предоставена от него/нея за целите на регистрацията или за целите на подаване на поръчка без регистрация, и съобразно последващите изменения и допълнения на предоставената информацията за контакти.

Чл. 41. „ФЕНС.БГ“ ООД използва „Бисквитки“, за да улесни използването на Уебсайта и услугите от страна на Ползвателя. Използването на „бисквитки“ се урежда по-подробно в Политиката за използване на „бисквитки“, достъпна на Уебсайта.

Чл. 42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 43. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора за покупко-продажба, се прилагат законите на Република България.

Чл. 44. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта http://www.fans.bg/ (включително наличните бази данни), които са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “ФЕНС.БГ“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ФЕНС.БГ“ ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Ползвателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта.

Чл. 45. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите и при съответното приложение на разпоредбите на чл. 181а и следващите от Закона за защита на потребителите за алтернативно разрешаване на спорове. Орган за алтернативно разрешаване на спорове, възникнали между „ФЕНС.БГ“ ООД и Ползватели на Уебсайта са Общите помирителни комисии към КЗП, с район на действие съответната област в страната. Информация за съответните помирителни комисии е достъпна на интернет страница www.kzp.bg. Адресът на електронната платформа за подаване на жалби и решаване на потребителски спорове е: http://ec.europa.eu/odr. 

Чл. 46. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.08.2020 г.